PROVEDBA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

U svrhu sprečavanja nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, donesen je Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP), koji je stupio na snagu 7. prosinca 2017. godine. Prijelazni period za usklađivanje ugovora koje su ranije sklopili sudionici u lancu opskrbe hranom traje do 31. ožujka 2018. godine, ukoliko se ne usklade sa zakonom do navedenog roka,  isti sukladno zakonu prestaju važiti od 1. travnja 2018. godine.

Primjena Zakona

ZNTP se primjenjuje na sudionike u lancu opskrbe hranom (dobavljači/otkupljivači/prerađivači/trgovci na veliko i na malo) koji iskorištavaju svoju značajnu pregovaračku snagu te na temelju nje nameću nepoštenu trgovačku praksu.

Prema ZNTP smatra se da značajnu pregovaračku snagu imaju trgovci čiji ukupni godišnji prihod i prihod povezanih društava s trgovcem ostvaren u RH prelazi 100.000.000,00 kn, te otkupljivači i prerađivači čiji ukupni godišnji prihod povezanih društava prelazi 50.000.000,00 kn. Dakle, zakon nije apsolutno primjenjiv na sve ugovorne odnose, već je kriterij za primjenu zakonskih zabrana i upravno-kaznenih mjera iskorištavanje značajne pregovaračke snage na temelju koje se drugoj ugovornoj strani nameće nepoštena trgovačka praksa.

Nepoštena trgovačka praksa koja se najstrože kažnjava je prodaja proizvoda po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda. Pri tome, nabavnu cijenu ZNTP definira kao jediničnu cijenu dobavljača po kojoj se kupuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod, umanjenu za sve rabate ili popuste iskazane isključivo na računu, te uvećane za zavisne troškove vezane uz nabavu istog (npr. troškovi prijevoza, osiguranja, špedicije, carine…). 2

Oblik i sadržaj ugovora

Ugovori moraju biti u pisanom obliku i moraju sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito odredbe o:

 • Cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene
 • Kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje trgovcima
 • Uvjetima i rokovima plaćanja
 • Uvjetima i rokovima isporuke
 • Mjestu isporuke
 • Trajanju ugovora

Obveza izdavanja računa

Zakon propisuje da za svaku isporuku proizvoda, odnosno za svaku uslugu povezanu s isporukom, mora biti izdan račun ili otkupni blok, u skladu s poreznim propisima. Račun mora sadržavati jasno navedeni iznos popusta ili rabata i točnu specifikaciju na što se iznosi odnose, u skladu s ugovorom.

Zakon propisuje da naknade za usluge trgovca prema dobavljaču čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku trgovca ne smiju biti izražene na računu koji se izdaje za isporuku proizvoda odnosno za drugu uslugu u vezi isporuke proizvoda, već odvojeno na računu trgovca prema dobavljaču.

Primjeri nepoštenih trgovačkih praksi

Primjeri nekih nepoštenih trgovačkih praksi za koje zakon propisuje upravno-kaznene mjere:

 • plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na izdanom računu ili otkupnom bloku
 • uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje kompenzacijom roba i usluga
 • nepreuzimanje ugovorenih količina proizvoda u skladu s ugovorenom dinamikom
 • naplata naknade za sklapanje ugovora s dobavljačem koja nije razmjerna administrativnom trošku koji treba snositi dobavljač
 • odbijanje primitka isporuke proizvoda po dospijeću obveze dobavljača na isporuku
 • prebacivanje rizika poslovanja na dobavljača (za rastep, lom, krađu proizvoda)
 • izvršenje roka plaćanja dobavljaču dužeg od 60 dana od dana primitka (30 dana za svježe proizvode)
 • naplata naknade za usluge koje nisu pružene, odnosno one koje su pružene iako nisu ugovorene
 • naplata naknade za umanjeni promet, prodaju ili umanjenu maržu trgovca zbog smanjene prodaje određenog proizvoda
 • prodaja proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda s PDV-om, te prodaja proizvoda ispod cijene proizvodnje u slučaju vlastite proizvodnje trgovca (robna marka trgovca), osim u slučajevima kada proizvodu ističe rok trajanja, proizvod se povlači iz asortimana ili kod potpune rasprodaje zbog zatvaranja prodajnog objekta
 • naplata naknade za marketinške i promidžbene usluge trgovca, osim u slučaju kada dobavljač izričito zatraži od trgovca posebnu promidžbu svojih proizvoda
 • naplata naknade za podatke o izlazu proizvoda dobavljača s blagajni na prodajnim mjestima trgovca, osim kada dobavljač od trgovca izričito traži te podatke.

Upravno-kaznene mjere

U cilju uspostave poštenih trgovačkih praksi zakon propisuje upravno-kaznene mjere koje utvrđuje i izriče Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Zakon propisuje teške (te jednu iznimno tešku), lakše i ostale povrede Zakona te, sukladno diobi povreda, uređuje i maksimalne novčane kazne kojima se mogu kazniti pravna odnosno fizička osoba koja se smatra otkupljivačem/prerađivačem/trgovcem. Tako je za iznimno tešku povredu zakona propisano kažnjavanje pravne osobe do najviše 5.000.000,00 kn, za tešku do najviše 3.500.000,00 kn, za lakšu 1.000.000,00 kn te za ostale povrede do najviše 100.000,00 kn.