Politika privatnosti

Ovom internetskom stranicom (dalje u tekstu: “Stranica”) upravlja Odvjetničko društvo Vukina & Partneri d.o.o., iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 30, OIB: 95868917219, (dalje u tekstu: Odvjetničko društvo).

Odvjetničko društvo poštuje privatnost korisnika svojih internetskih stranica i osoba koje mu se obraćaju te kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u različite svrhe tijekom i nakon Vaše suradnje i/ili komunikacije s Odvjetničkim društvom te isto osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Kako se koriste Vaši osobni podaci

Vaše osobne podatke Odvjetničko društvo obrađuje na primjeren i zakonom dopušten način, a ti osobni podaci mogu uključivati sve podatke koji su nužni radi ispunjavanja usluga koje Odvjetničko društvo pruža u odgovarajućim postupcima zastupanja i pravnog savjetovanja osoba radi zaštite njihovih prava. Primjerice, obrađuju se osobni podaci poput Vašeg imena i prezimena, kontakt podaci poput e-maila i broja telefona te drugih podataka koje ste Odvjetničkom društvu dostavili sami ili je Odvjetničkom društvu pristup do određenih osobnih podataka omogućen i dopušten tijekom pružanja usluge zastupanja.

Uzimajući u obzir naše poslovne aktivnosti, moguće je da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati po više zakonitih osnova:

  1. Temeljem ugovora

Odvjetničko društvo prikuplja i koristi Vaše osobne podatke radi izvršenja obveza iz ugovornog odnosa s Vama, kao što je to u slučaju pružanja usluga zastupanja pred sudom ili drugih odvjetničkih usluga.

Predmetni osobni podaci odnose se isključivo na osobne podatke koje ste u tu svrhu sami pružili Odvjetničkom društvu, a nužni su Odvjetničkom društvu kako bi Vam moglo pružiti željene pravne usluge.

  1. Temeljem legitimnih poslovnih interesa

Odvjetničko društvo obrađuje Vaše osobne podatke ako je to nužno za potrebe legitimnih poslovnih interesa u svrhu ostvarenja prava i pravnih interesa naših stranaka kao i naših poslovnih interesa koji uključuju planiranje, savjetovanje, zastupanje te pružanje drugih usluga svojim strankama.

Osobe o kojima po ovoj osnovi Odvjetničko društvo prikuplja podatke su u pravilu protustranke, no ovisno o slučaju to može uključivati i treće osobe (umješače, zainteresirane osobe, svjedoke i vještake, zakonske zastupnike itd.).

Kategorije podataka koje po ovoj osnovi Odvjetničko društvo obrađuje mogu uključivati:

– Ime i prezime; Datum, mjesto i država rođenja; OIB; JMBG; Identifikacijska isprava i vrsta dokumenta; Spol; Fotografija; Djevojačko prezime; Bivše prezime; Adresa prebivališta, boravišta, stanovanja; Grad i poštanski broj; Kontakt podaci (telefon, email, mobitel); Podaci o računima u banci; Podaci o kreditnom zaduženju; Podaci o prometu po računu; Podaci o vlasništvu imovine; Podaci o zaposlenju, članstvu u trgovačkim društvima te prihodima (iznos plaće, vrsta zaposlenja); Podaci o stručnoj spremi; Podaci o obiteljskom statusu i povezanim osobama; Podaci o zdravlju; Podaci o članstvu u sindikatu, udrugama i drugim organizacijama; i drugi podaci potrebni za vođenje postupka

  1. Temeljem obvezujućih primjenjivih propisa

Odvjetničko društvo obrađuje Vaše osobne podatke i ako je to potrebno ili dopušteno primjenjivim propisima, a osobito kada je takva obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Odvjetničkog društva, primjerice vođenje evidencija koje mogu uključivati Vaše osobne podatke, kao što je to u slučaju računovodstvenih i poreznih propisa.

  1. Temeljem privole

Odvjetničko društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke temeljem Vaše suglasnosti koju ste pružili tijekom suradnje i/ili komunikacije s Odvjetničkim društvom, u svojstvu stranke ili moguće stranke (npr. kada zatražite da Vam pošaljemo ponudu ili nam se obratite putem kontakt obrasca na našoj Stranici).

Predmetni osobni podaci odnose se isključivo na osobne podatke koje ste u tu svrhu sami pružili Odvjetničkom društvu.

Ako ste za određenu svrhu obrade Vaših osobnih podataka dali privolu, imate pravo povući je u bilo koje vrijeme, ali to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Sigurnost i zadržavanje podataka

Odvjetničko društvo poduzima odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su osobni podaci pouzdani za namjeravanu svrhu, točni, potpuni i aktualni.

Ujedno, Odvjetničko društvo poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

Odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere se provode na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika koje pružaju odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik, uključujući prema potrebi pseudonimizaciju i enkripciju; sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade; sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta; proces za redovito testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade. Također, djelatnici Odvjetničkog društva obvezani su na čuvanje svih Vaših podataka kao tajnih temeljem ugovora o radu kao i Kodeksa odvjetničke etike.

Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu radi koje su se osobni podaci prikupili, u skladu s gore navedenim zakonitim osnovama. Odvjetničko društvo redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

Dijeljenje Vaših osobnih podataka

Kada je to u skladu s gore navedenim svrhama Odvjetničko društvo može dopustiti obradu Vaših podataka trećim stranama koje pružaju podršku u obradi (npr. IT podrška, računovodstvo i dr.), koji su vezani posebnim ugovornim odredbama koji jamče zaštitu i povjerljivost obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima.

Ujedno, Odvjetničko društvo može Vaše podatke podijeliti s primateljima poput tijela regulatorne vlasti (uključujući porezna tijela) i vladine agencije, kada obavljaju svoj propisani djelokrug ovlasti. Vaši osobni podaci mogu biti preneseni i u treće zemlje, npr. ukoliko naše stranke imaju prebivalište/sjedište u trećim zemljama, no uz primjenu svih prikladnih i odgovarajućih zaštitnih mjera i načina pribavljanja njihovih kopija ili mjesta na kojemu su stavljene na raspolaganje kako se ne bi ugrozila razina zaštite pojedinaca zajamčena Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljanje Vaših osobnih podataka

Odvjetničko društvo ne prikuplja Vaše osobne podatke putem internetske stranice bez Vašeg znanja. Međutim, osobni podaci mogu biti prikupljeni ako sami unesete iste u kontakt obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici.

Iako ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam svi sadržaji na istoj bili dostupni, Odvjetničko društvo nema pristup prikupljenim podacima te ne upotrebljava kolačiće kako bi o Vama prikupljalo informacije. Više o kolačićima putem veze www.vukina.hr/kolacici

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice nad kojima nemamo nikakvu kontrolu pa Odvjetničko društvo nije odgovorno za politike ili prakse zaštite osobnih podataka drugih internetskih stranica. Ukoliko takvim internetskim stranicama pristupite putem ove internetske stranice, predlažemo da pregledate politike zaštite osobnih podataka takvih stranica kako biste mogli razumjeti kako se na njima prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci.

Kako pohranjujemo Vaše osobne podatke i koja su Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo od Odvjetničkog društva zatražiti informaciju o Vašim osobnim podacima koristeći Vaše pravo na pristup osobnim podacima te tražiti ispravak netočnih osobnih podataka. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje osobnih podataka te na ograničenje obrade. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka. Navedena prava mogu biti ograničena u određenim situacijama – primjerice, kada Voditelj obrade ima zakonsku obvezu obrađivanja Vaših osobnih podataka.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje Vaših prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka:

ADRESA: Prilaz Gjure Deželića 30, 10 000 Zagreb

E-MAIL: osobnipodaci@vukina.hr

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane Odvjetničkog društva, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.